CORPORATE MEETING

Các cuộc họp để triển khai kế hoạch kinh doanh là một phần thiết yếu để vận hành một công ty thành công. Tất cả mọi người từ các vai trò, phòng ban và vị trí địa lý khác nhau tập hợp lại với nhau để thảo luận và thống nhất về chiến lược đưa công ty phát triển. Tuy nhiên, một cuộc họp hiệu quả không chỉ là một nhóm người tập trung trong cùng một phòng, cần có một loạt các yếu tố, chẳng hạn như địa điểm phù hợp, phương án di chuyển, thiết bị nghe nhìn, thử thách team building indoor hay outdoor, thực phẩm và đồ uống, phòng ốc lưu trú, …

Các cuộc họp để triển khai kế hoạch kinh doanh là một phần thiết yếu để vận hành một công ty thành công. Tất cả mọi người từ các vai trò, phòng ban và vị trí địa lý khác nhau tập hợp lại với nhau để thảo luận và thống nhất về chiến lược đưa công ty phát triển. Tuy nhiên, một cuộc họp hiệu quả không chỉ là một nhóm người tập trung trong cùng một phòng, cần có một loạt các yếu tố, chẳng hạn như địa điểm phù hợp, phương án di chuyển, thiết bị nghe nhìn, thử thách team building indoor hay outdoor, thực phẩm và đồ uống, phòng ốc lưu trú, …  
Photo: Exotic Vietnam

Hãy chia sẻ với Exotic Việt Nam để có phương án hiệu quả với dịch vụ vượt trội. Chương trình đảm bảo tiết kiệm các nguồn lực của công ty như thời gian và tiền bạc và giúp nhân viên tăng cường gắn kết, nâng cao năng suất và khả năng sáng tạo.